ยาฉีด
Mactinvet

Brochure

ยาฉีดPigPigPig

เม็คตินเวท อินเจ็คชั่น
เลขทะเบียน 1D 28/57
ประกอบด้วย: ใน 1 มล. ประกอบด้วย Ivermectin 10 มก.
สรรพคุณ: 
โค: รักษาและควบคุมพยาธิดังต่อไปนี้
-พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารและลำไส้ (ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4) ได้แก่ Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi, Ostertagia lyrata, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus (ตัวเต็มวัยเท่านั้น), Nematodirus spathiger(ตัวเต็มวัยเท่านั้น),Bunostomum phlebotomum
-พยาธิในปอด (ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4)ได้แก่ Dictyocaulus viviparous
-พยาธิในตา (ตัวเต็มวัย) ได้แก่ Thelazia spp.
-ตัวอ่อนของแมลง (ระยะปรสิต)ได้แก่ Hypoderma bovis, H.lineatum
-ไร ได้แก่ Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis
-เหาดูดเลือด ได้แก่ Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus ควบคุมและป้องกันการติดพยาธิซ้ำ ดังต่อไปนี้
-Dictyocaulus viviparous เป็นเวลา 28 วันหลังการรักษา
-Ostertagia ostertagi, Oesophagostomum radiatum เป็นเวลา 21 วันหลังการรักษา
-Haemonchus placei และ Cooperria oncophora เป็นเวลา 14 วันหลังการรักษา
สุกร: รักษาและควบคุมพยาธิดังต่อไปนี้
-พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารและลำไส้ (ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4) ได้แก่ Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะ Somatic)
-พยาธิในปอด ได้แก่ Metastrongylus spp. (ตัวเต็มวัยเท่านั้น)
-เหา ได้แก่ Haematopinus suis
-ไร ได้แก่ Sarcoptes scabiei var.suis
-แกะ: รักษาและควบคุมพยาธิดังต่อไปนี้
-พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารและลำไส้ (ตัวเต็มวัย) ได้แก่ Ostertagia circumcincta, Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus vitrinus, Cooperia curticei, Nematodirus filicollis.
พยาธิในปอด ได้แก่ Dictyocaulus filaria (ตัวเต็มวัย)
ตัวอ่อนของแมลงในจมูก (ตัวอ่อนทุกระยะ) ได้แก่ Oestrus ovis
ขนาดบรรจุ: 100 มล.

MactinvetPlus

Brochure

ยาฉีดPigPig

เม็คตินเวท พลัส
เลขทะเบียน 2D 6/58
ประกอบด้วย: ใน 1 มล. ประกอบด้วย Ivermectin 10 มก. Clorsulon 100 มก. 
สรรพคุณ: 
•โคนม โคเนื้อ: รักษาการติดเชื้อพยาธิ ได้แก่ พยาธิใบไม้ตัวเต็มวัย พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารและลำไส้ พยาธิในปอดพยาธิในตาตัวเต็มวัย และ/ หรือไรและเหา ในโคเนื้อ และโคนมในระยะพักรีดนม
-พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารและลำไส้ (ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4) ได้แก่ Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi (รวมทั้งตัวอ่อนในระยะที่เป็น inhibited larvae), O. lyrata, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata, C. pectinata, Oesophagostamum radiatum, Nematodirus helventianus (ตัวเต็มวัย), Nematodirus spathiger (ตัวเต็มวัย), Bunostomum phlebotomum, Strongyloides papillosus (ตัวเต็มวัย), Trichuris spp.
-พยาธิในปอด (ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4)ได้แก่ Dictyocaulus viviparous
-พยาธิใบไม้ในตับ (ตัวเต็มวัย) ได้แก่ Fasciola hepatica
-พยาธิในตา (ตัวเต็มวัย) ได้แก่ Thelazia spp.
-ตัวอ่อนของแมลง (ระยะปรสิต)ได้แก่ Hypoderma bovis, H. lineatum
-เหาชนิดดูดเลือด ได้แก่ Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus
-ไร ได้แก่ Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis
การให้ยาตามขนาดที่แนะนำสามารถควบคุมการติดเชื้อซ้ำได้ดังต่อไปนี้
-ควบคุมการติด Haemonchus placei, Cooperia spp. และ Trichostrongylus axei เป็นเวลา 14 วันหลังการรักษา
-ควบคุมการติด Ostertagia ostertagi, และ Oesophagostomum radiatum ให้ยาเป็นเวลา 21 วันหลังการรักษา
-ควบคุมการติด Dictyocaulus viviparous เป็นเวลา 28 วันหลังการรักษา
ขนาดบรรจุ: 100 มล.

ยาผงผสมอาหาร
Fenbenzide

Brochure

ยาผงผสมอาหารCowCow

เฟนเบนซายน์-20
เลขทะเบียน 1D 73/57
ประกอบด้วย: ใน 1 กก. ประกอบด้วย Fenbendazole 200 กรัม
สรรพคุณ: Fenbendazole (เฟนเบนดาโซล) เป็นยากำจัดพยาธิในกลุ่มของ Benzimidazoles (เบนซิมิดาโซล) ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าพยาธิตัวอ่อนและตัวแก่ รวมทั้งไข่ของพยาธิ
• สุกร:
-พยาธิในปอด (lungworms) (ตัวเต็มวัย) ได้แก่ Metastrongylus apri, M. pudendotectus
-พยาธิตัวกลม (round worms) (ตัวเต็มวัย และตัวอ่อนระยะที่ 3, 4) ที่อยู่ในตับ, ปอด และลำไส้เล็ก ได้แก่ Ascaris suum
-พยาธิเม็ดตุ่ม (nodular worms) (ตัวเต็มวัย) ได้แก่ Oesophagostomum dentatum, Oesophagostomum quadrispinulatum
-พยาธิใน small stomach worms (ตัวเต็มวัย) ได้แก่ Hyostrongylus rubidus
-พยาธิแส้ม้า (whipworms) (ตัวเต็มวัย และตัวอ่อนระยะที่ 2, 3, 4 ที่อยู่ในเยื่อบุลำไส้เล็ก) ได้แก่ Trichuris suis
-พยาธิในไต (kidney worms) (ตัวเต็มวัยและตัวอ่อน) ได้แก่ Stepphanurus dentatus
• โค:
-พยาธิในปอด (Lungworms) ได้แก่ Dictyocaulus viviparous
-พยาธิในกระเพาะอาหาร (Stomach worms) เช่น
-barberpole worms ได้แก่ Haemonchus contortus
-brown stomach worms ได้แก่ Ostertagia ostertagi
-small stomach worms ได้แก่ Trichostrongylus axei
-พยาธิในลำไส้ (Intestinal worms) เช่น
-พยาธิปากขอ (hookworms) ได้แก่ Bunostomum phlebotomum
-Thread-necked intestinal worms ได้แก่ Nematodirus helvetianus
-พยาธิลำไส้เล็ก (small intestinal worms) ได้แก่ Cooperia punctata, C. oncophora
-Bankrupt worms ได้แก่ Trichostrongylus colubriformis
-พยาธิเม็ดตุ่ม (nodular worms) ได้แก่ Oesophagostomum radiatum
ขนาดบรรจุ : 10 กก.

Colicure40

Brochure

ยาผงผสมอาหารPig

ไอเวอร์การ์ด
เลขทะเบียน 1D 88/55
ประกอบด้วย: ใน 100 กรัม ประกอบด้วย Ivermectin 0.6 กรัม
สรรพคุณ: 
•สุกร: ใช้ฆ่าพยาธิในกระเพาะอาหารและลำไส้ทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของ Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus และ Oesophagostomum spp. สำหรับพยาธิใบไม้ในปอดมีฤทธิ์ฆ่า Metastrongylus spp.
ขนาดบรรจุ: 334 กรัม 

ยาน้ำแขวนตะกอน
Albenguard

Brochure

ยาน้ำแขวนตะกอนGoatCowSheep

อัลเบนการ์ด
เลขทะเบียน 1D 63/55
ประกอบด้วย: ใน 1 มล. ประกอบด้วย Albendazole 112.5 มก.
สรรพคุณ: 
•โค แพะ และแกะ: ใช้ควบคุมพยาธิในวัว แพะ และแกะ ทั้งตัวอ่อนและตัวแก่ของพยาธิตัวกลม พยาธิในปอด พยาธิตัวแบน และพยาธิใบไม้ในตับ
ขนาดบรรจุ : 30มล., 100มล., 1000มล.

Bendaxyl

Brochure

ยาน้ำแขวนตะกอนCowSheep

เบนดาซิล 25% ซัสเพนชั่น
เลขทะเบียน 1D 107/56
ประกอบด้วย: ใน 1 มล. ประกอบด้วย Albendazole 250 มก.
สรรพคุณ: ใช้เพื่อกำจัดและควบคุมพยาธิ
• โค: ตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้ในตับ (Fasciola hepatica)
:ส่วนหัวและข้อปล้องของพยาธิตัวแบน (Moniezia benedeni, M. expansa)
:ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 ของพยาธิในกระเพาะอาหาร ได้แก่
   -Brown stomach worm (Ostertagia ostertagi) รวมถึงตัวอ่อนในระยะ inhibited lavae
   -Barberpole worm (Haemonchus contortus, H. placei)
   -Small stomach worm (Trichostrongylus axei)
:ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 ของพยาธิในลำไส้ ได้แก่
   -Thread-necked intestinal worm (Nematodirus spathiger, N. helvetianus)
   -พยาธิในลำไส้เล็ก (Cooperia punctata, C. oncophora)
:ตัวเต็มวัยของพยาธิในลำไส้ ได้แก่
   -พยาธิปากขอ (Bunostomum phlebotomum)
   -Bankrupt worm (Trichostrongylus colubriformis)
   -พยาธิเม็ดตุ่ม (Oesophagostomum radiatum)
   :ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 ของพยาธิในปอด (Dictyocaulus viviparous)
•แกะ: ตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้ในตับ (Fasciola hepatica, Fasciloides magna)
:ส่วนหัวและข้อปล้องของพยาธิตัวแบน ได้แก่
   -Common tapeworm (Moniezia expansa)
   -Fringed tapeworm (Thysanosoma actinioides)
:ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 ของพยาธิในกระเพาะอาหาร ได้แก่
   -Brown stomach worm (Ostertagia circumcinta, Marshallagia marshalli)
   -Barberpole worm (Haemonchus contortus)
   -Small stomach worm (Trichostrongylus axei)
:ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 ของพยาธิในลำไส้ ได้แก่
   -Thread-necked intestinal worm (Nematodirus spathiger, N.fillicollis)
   -Cooper’s worm (Cooperia oncophora)
   -Bankrupt worm (Trichostrongylus colubriformis)
   -พยาธิเม็ดตุ่ม (Oesophagostomum columbianum)
   -Large-mouth bowel worm (Chabertia ovina)
:ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของพยาธิในปอด (Dictyocaulus filaria)
ขนาดบรรจุ : 30มล., 100มล., 1000มล.

Triclaben-100

Brochure

ยาน้ำแขวนตะกอนCow

ไตรคลาเบน-100
เลขทะเบียน 1D 72/57
ประกอบด้วย: ใน 1 มล. ประกอบด้วย Triclabendazole 100 มก.
สรรพคุณ: Triclabendazole เป็นยาถ่ายพยาธิในกลุ่ม Benzimidazole มีฤทธิ์กำจัดพยาธิใบไม้ในตับ (Fasciola hepatica) ในระยะตัวเต็มวัย, ระยะตัวอ่อน (immature) และระยะตัวอ่อนระยะแรก (early immature) ที่ไวต่อยานี้
•โคเนื้อ: ใช้รักษาและควบคุมพยาธิใบไม้ในตับ (Fasciola hepatica) ในระยะตัวเต็มวัย,ระยะตัวอ่อน (immature) และระยะตัวอ่อนระยะแรก (early immature) ที่ไวต่อยานี้ในโคเนื้อ
ขนาดบรรจุ : 1000 มล.

bic
  • BIC CHEMICAL CO.,LTD 333/12-13 Moo 9, Bangbuathong-Suphunburi RD., Laharn, Bangbuathong, Nonthaburi 11110
  • TEL. (662) 964 4912-4 FAX. (662) 964 4915 Email :bic@bicchemical.com
  • Copyright © 2005. BIC CHEMICAL CO.,LTD. All Rights Reserved.