Loading...
แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ภายใต้ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้มีคุณภาพในระดับสูงที่สุด ตอบสนองความต้อองการของลูกค้า

นอกจากนี้ทางแผนกยังมีหน้าที่ในการคัดเลือกวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือ โดยการทดสอบที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมต่อการใช้งานจริง และประเมินร่วมกันกับผลวิเคราะห์ทางกายภาพ และเคมีจากห้องปฏิบัติการ โดยแหล่งของวัตถุดิบที่จะทดสอบนั้นจะต้องได้รับมาตฐานอย่างน้อยที่สุดคือเป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี

ผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกรายการที่จะผ่านการวิจัยและพัฒนาและพร้อมต่อการผลิตจริง จะต้องผ่านการทดสอบทั้งความเข้ากันได้ของตัวยาสำคัญกับสื่อที่ใช้ ความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึง การศึกษาความคงสภาพ ที่สภาวะต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ จะมีความคงตัวและผ่านเกณฑ์การยอมรับในทุกหัวข้อ ตลอดอายุการใช้งาน